0 2280 2823
คุณวรรณา และคุณกรรณิกา
 
 
 
 
 
   
ขั้นตอนในการตรวจสอบและกำหนดการในการเข้าระบบตรวจสอบโดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1 : เข้าไปที่ http://pn.cmss–otcsc.com เพื่อขอรับ username และ password ในการเข้าระบบฯ (ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป)
2 : ดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีถือจ่าย (จ.18) และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ณ วันที่1 เมษายน 2555 ตาม (ร่าง) คู่มือการกำหนดรหัสเลขที่ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 : หากพบว่ามีข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้องโปรดระบุรายละเอียด และแจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ ทางอีเมล์ wanna_tha@yahoo.com ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป และหากข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ขอให้แจ้งยืนยันมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อทราบด้วย
***** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามที่ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ
โทร 0 2280 2823 คุณวรรณา และคุณกรรณิกา
 

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ